Αιτήσεις και Δικαιολογητικά

Πληροφορίες για τα δικαιολογητικά και τα απαραίτητα έντυπα που απαιτούνται από τη ΔΕΥΑ Θερμαϊκού για τις παρακάτω ενέργειες:

ΝΕΑ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ (Οικιακής χρήσης)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ:
1. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ακινήτου (Οι συνδέσεις ακινήτων για πρώτη φορά με το δίκτυο γίνεται μόνο από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου).
2. Αστυνομική ταυτότητα.
3. Εκκαθαριστικό για την πιστοποίηση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).
4. Σχέδιο Υδραυλικού με την διάταξη των υδρομέτρων (όταν το ακίνητο είναι σε κτίσμα με περισσότερες παροχές πχ οικοδομή). Ταυτόχρονα θα πρέπει να υπάρχει υποχρεωτικά ταμπελάκι με το όνομα του ιδιοκτήτη στο σημείο της στήλης που θα τοποθετηθεί το Υδρόμετρο.
5. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας θα πρέπει να κατατεθεί Υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη από δημόσια αρχή αποδοχής έκδοσης των λογαριασμών στα στοιχεία του ενός εκ των συνιδιοκτητών.
6. Βεβαίωση ότι ο εργολάβος έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς την Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

Προϋπόθεση είναι να υπάρχει διακόπτης (βάνα) στην παροχή που θα τοποθετηθεί το Υδρόμετρο.

Το κόστος της νέας υδροδότησης για παροχή ½” ανέρχεται στα 248€ (εντός σχεδίου) και 496€ (εκτός σχεδίου). Για διαφορετικές διατομές πέραν της ½” ενημερωθείτε για το κόστος από τα γραφεία της Υπηρεσίας μας.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ:
1. Οικοδομική άδεια.
2. Τοπογραφικό διάγραμμα.
3. Συμβόλαιο – Τίτλος ιδιοκτησίας.
4. Αριθμός Υδρομέτρου (πρόσφατος λογαριασμός).
5. Πίνακας ποσοστών συνιδιοκτησίας.

Κατεβάστε εδώ την ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ σε εκτυπώσιμη μορφή PDF.

ΝΕΑ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ (Εργοταξιακής χρήσης)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ:
1. Τοπογραφικό διάγραμμα.
2. Σχέδιο Υδραυλικού της στήλης των υδρομέτρων.
3. Αντίγραφο οικοδομικής άδειας (επικυρωμένο) από την Πολεοδομία που θα φέρει την ένδειξη « Για προσωρινή υδροδότηση σύμφωνα με τον Νόμο 1512/85»
4. Αντίγραφο εταιρικού σε περίπτωση εταιρείας.
5. Εξόφληση τυχόν οφειλών προηγούμενης παροχής (εφόσον υπήρχε).

ΝΕΑ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ (επαγγελματικής χρήσης)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ:
1. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ακινήτου.
2. Εκτύπωση πρόσφατης προσωποποιημένης πληροφόρησης-Στοιχεία Μητρώου Επιχείρησης από το PORTAL my AADE όπου εμφανίζονται Α.Φ.Μ., ΔΟΥ, η διεύθυνση ακινήτου, η έναρξη, η μορφή και η δραστηριότητα της επιχείρησης (με καταγραφή της ημερομηνίας εκτύπωσης των εγγράφων).
3. Φωτοαντίγραφο λογαριασμού κατανάλωσης.
4. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας – Διαβατηρίου.

Η αίτηση κατατίθεται από νόμιμο εκπρόσωπο της Επιχείρησης.

ΑΛΛΑΓΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ:
1. Συμβολαιογραφική πράξης μεταβίβασης του ακινήτου, δικαστική απόφαση ή αποδοχή κληρονομιάς.
2. Αστυνομική ταυτότητα.
3. Εκκαθαριστικό για την πιστοποίηση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).
4. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας θα πρέπει να κατατεθεί Υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη από Δημόσια αρχή αποδοχής έκδοσης των λογαριασμών στα στοιχεία του ενός εκ των συνιδιοκτητών.

Για την αλλαγή στοιχείων ιδιοκτησίας θα πρέπει να έχει προηγηθεί εκκαθάριση λογαριασμού μέχρι την ημερομηνία αίτησης προσκομίζοντας φωτογραφία ένδειξης του Υδρομέτρου.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΥΠΟΧΡΕΟΥ (Μίσθωση, Παραχώρηση, Φιλοξενία)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ:
1. Τελευταίος λογαριασμός.
2. Αστυνομική ταυτότητα.
3. Μισθωτήριο συμβόλαιο (θεωρημένο)
4. Εκκαθαριστικό σημείωμα για εξακρίβωση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).

Για την προσθήκη υπόχρεου θα πρέπει να έχει προηγηθεί εκκαθάριση λογαριασμού μέχρι την ημερομηνία αίτησης του υπόχρεου προσκομίζοντας φωτογραφία ένδειξης του Υδρομέτρου.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ

(Ο λογαριασμός πρέπει να εκδίδεται στο όνομα σας).
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ:
1. Τελευταίος λογαριασμός.
2. Ε9 αν είστε ιδιοκτήτης ή Μισθωτήριο Συμβόλαιο (taxis) αν είστε μισθωτής.
3. Εξουσιοδότηση επικυρωμένη από Δημόσια Αρχή αν η αίτηση κατατεθεί από τρίτο πρόσωπο πέρα του υπόχρεου.
4. Φωτογραφία του μετρητή.

Προϋπόθεση είναι να μην υπάρχει καμία οφειλή προς την Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

Το κόστος αντικατάστασης του Υδρομέτρου λόγω φθοράς ή κλοπής ανέρχεται για κοινή παροχή (1/2”) στα 20€.

Για διαφορετικές διατάξεις ενημερωθείτε σχετικά από τα γραφεία της Υπηρεσίας μας.

Η χρέωση της αντικατάστασης του υδρομέτρου θα παρουσιάζεται στον επόμενο λογαριασμό.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ (Αφαίρεση Υδρομετρητή)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ:
1. Τελευταίος λογαριασμός Ύδρευσης.
2. Αστυνομική ταυτότητα ιδιοκτήτη.
3. Εκκαθαριστικό για την πιστοποίηση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).
4. Υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη από Δημόσια Αρχή από συνιδιοκτήτη/ες αν υπάρχουν (ή σε περίπτωση που η αίτηση κατατεθεί από τρίτο πρόσωπο).
5. Φωτογραφία του Υδρομέτρου και εκκαθάριση λογαριασμού βάση της ένδειξης μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης.